Hilsen til Arthur og Otto
Nedkastningspladsen ved Skjoldemose, Stenstrup – 1945
Nedkastningspladsen ved herregården Skjoldemose, var efter nærmere rekognoscering af Fynsledelsen, blevet anbefalet til SOE (Special Operations
Executive) i England.
Der blev derefter truffet en positiv beslutning hos SOE, der kunne bruge
pladsen til nedkastning af våben og ammunition til den danske modstandsbevægelse.
Efter D-dag den 6/6 1944 i Normandiet, forventede de allierede at tyskerne ville
kæmpe deres sidste voldsomme kampe i Danmark og Norge. Nedkastningspladsen
ved Skjoldemose, en græsmark nær avlsgården blev tilkendt koden Table Jam 212.
9/2 1945. Nedkastning ikke gennemført.
Flyvemaskinen returneret grundet dårligt vejr i løbet af aftenen. Modtageholdet
var klar denne aften. Den engelske radio BBC havde sendt særmeldingen
”Hilsen til Arthur”. Af sikkerhedsmæssige hensyn, var modtagelederen og
delingsføreren de eneste, som fik kendskab til det hemmelige kendingsbogstav
F som Freddy.
21/2 1945. Nedkastning gennemført med succes.
BBC havde igen sendt særmeldingen ”Hilsen til Arthur”. Kendingsbogstavet
F som Freddy, blev morset som visuel kontakt til flyvemaskinen ved hjælp af
en lommelygte.
4/3 1945. Nedkastning gennemført med succes.
Denne gang bragte BBC særmeldingen ”Hilsen til Otto”. Kendingsbogstavet
D som Don. Ved denne lejlighed formodes det, at man benyttede et Eureka
radiopejleapparat. Instruktøren Uffe Klausen er blandt andet nævnt som
operatør af dette apparat under våbennedkastningen.
Ved hjælp af radiosignaler til flyvemaskinens Rebecca radioapparat, kunne
maskinen guides til nedkastningspladsen. Desuden kunne man fra jorden ved
hjælp af en indbygget morsenøgle, sende kendingsbogstavet til maskinen,
hvorved besætningen kunne få bekræftet, at man var over den rigtige
nedkastningsplads.
Nedkastningspladsen var markeret med lygter. Nedenstående er et lille uddrag
af modtagegruppernes instrukser:
”Lygterne var stærkt focuseret og afblændet, saa de ikke kunde ses fra det
omliggende Terræn, naar de var opad-rettede.
Opstillingen var 2 hvide og 1 rød Lygte i ret linie i Vindretningen med en
Afstand af 100 Meter mellem hver.
Den røde Lygte anbragtes i Læsiden (down-wind). – 4 Meter ved siden af den
røde og vinkelret paa 3-Lygte-Linien anbragtes en hvid Signallygte.
Kilder: The National Archives, Kew – Erik Frandsens arkiv
2
Hilsen til Arthur & Otto
Nedkastningspladsen ved Skjoldemose, Stenstrup – 1945
Kilde: The National Archives, Kew
3
Erik Frandsen: Generalrapport over Modtagelse og
Sabotagemateriel fra Fly Region IV. (Fyn) 1949
Afsnit Svendborg.
Modtagelse d. 21.2.45. - ”Hilsen til Arthur”. –
Rapportør: Uffe (Instruktør). 22.2.45.
Ved min Ankomst Kl. 23.10 konstaterede jeg Vagtposterne rigtigt udsat ved de
Veje, der førte ind til Pladsen.
Bilerne (2) var ankommet, men holdt umotiveret paa vejen ud for Avlsgaarden
med Motorene i gang. Jeg beordrede dem til at bakke ind ad en Sidevej bag
ved Bygningen og stoppe Motorene. Der var ikke andre til at vise dem til Rette.
Da jeg skraaede over Pladsen, hørtes Maskinen, og jeg kunde se, at lygterne
blev rettet mod Lyden. Arbejdsmandskabet stod i Dækning ved Skoven.
Klokken var 23.15. Et par Minutter efter viste Maskinen sig over Pladsen lidt
vest for Lygterne. Den slog derfor et Slag ind efter Lygterne, og Læssede
samtidig af.
Beholderne faldt temmelig langt vest for Lygterne, men alle paa Græs.
Det tog en god halv Time at læsse Bilerne, da der var gaaet nogle Beholdere i
Stykker. Pladsen skraanede stærkt fra Vejen, saa Transporten op til Bilerne
var meget besværlig.
Chefen opgav mig, at vi havde modtaget:
15 Store – 4 Smaa – 2 Kasser – 15 ”Spande”.
Faldskærmene var ikke blevet talt. – Pladsen blev gaaet omhyggeligt igennem,
men det er ikke udelukket, at der blev efterladt Smaadele af en eller anden
Slags. Der var ogsaa lavet nogle dybe Huller af Beholderne, hvor Skærmene
ikke havde udfoldet sig, saa selv om jeg ikke tror, at Vagterne holdt nogen op,
maa man regne Pladsen for ubrugelig, til man har forhørt sig, om den er blevet
anmeldt til Værnemagten.
Den egentlige Chef var ikke til Stede, (Grunden fik jeg ikke) men den Mand,
der forestod Ledelsen, gjorde det gennemgaaende bedre end f. – De Fejl, der
blev begaaet, skyldtes dels, at han ikke tidligere havde været med til Modtagelse,
og dels at f. havde instrueret ham mindre omhyggeligt.
Optælling følger hurtigst.
4
Rekonstruktion af våbennedkastning
Copyright Finn Buch, Denmark 2008